“Pedaqogika, psixologiya və onların tədrisi texnologiyası” kafedrasının yaranma tarixi 1974-cü ilə gedib çıxır. Müxtəlif vaxtlarda kafedranın adı “Pedaqogika və psixologiya”, “Pedaqogika, psixologiya və onların tədrisi metodikası”, “Xüsusi və ümümi fənlər” adlanmışdır. Kafedranın ilk müdiri dosent Süleyman Zeynalov olmuşdur. Sonralar kafedraya dosent İslam Həşimov, dosent Mirələm Vəliyev və dosent Şərqiyyə Quliyeva rəhbərlik etmişlər. Hazırda kafedraya ped.ü.f.d., baş müəllim Kərimli (Hüseynov) Tahir Mehdixan oğlu rəhbərlik edir. Kafedrada əsasən pedaqogika və psixologiya fənləri tədris olunur. Fənlərin tədrisi 17 müəllim tərəfindən həyata keçirilir ki, onlardan 3-ü fəlsəfə doktoru, baş müəllim, 7-i baş müəllim, 7-i müəllimdir.

Kafedrada tədris olunan fənlər:

1.        Pedaqogika
2.        Sosial pedaqogika
3.        Xüsusi pedaqogika
4.        Təhsil və pedaqoji fikir tarixi
5.        İbtidai təhsilin kurikulumu
6.        İbtidai təhsilin pedaqogikası
7.        Məktəbəqədər təhsildə pedaqoji texnologiyalar və innovassiyalar
8.        Məktəbəqədər təhsilin inkişaf tarixi
9.        Tərbiyəçi  müəllimin pedaqoji ustalığı
10.    Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda humanizm tərbiyəsi
11.    Azərbaycan etnopedaqogikası
12.    Etnopedaqogika
13.    H.Əliyev  və Azərbaycanda təhsilin inkişafı
14.    Təhsil sistemi və layihələrin idarə edilməsi
15.    Psixologiya
16.    Psixologiyanın əsasları
17.    Psixologiyanın tədrisi metodikası
18.    Klinik psixologiya
19.    Pedaqoji psixologiya
20.    Sosial psixologiya
21.    Uşaq psixologiyası
22.    Ailə və gender psixologiyası
23.    İnkişaf və yaş psixologiyası
24.    Ailənin psixoterapiyası
25.    Eksperimental psixologiya
26.    Ekstremal şəraitlərində psixoloji xidmət
27.    Psixofiziologiya
28.    Psixodiaqnostika və psixokonsultasiya
29.    Təhsildə sosial-psixoloji xidmət və psixoloji praktikum
30.    Təhsildə psixoloji xidmətin aktual sosial-psixoloji məsələləri
31.    Psixi saglamlıq
32.    Məhdud imkanlı uşaqların  psixologiyası
33.    Humanist psixologiya
34.    Psixokorreksiya
35.    İnklüziv təhsil
36.    İnklüziv təhsil və fərdiləşdirilmiş təlim
37.    Peşə etikası
38.    İbtidai siniflərdə həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
39.    İbtidai siniflərdə təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası
40.    Texnologiya və onun tədrisi metodikası
41.    Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
42.    Musiqi və onun tədrisi  metodikası
43.    İbtidai siniflərdə musiqi və onun tədrisi metodikası
44.    Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası
45.    Uşaq bağçasında fizki tərbiyə
46.    Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası
47.    Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası
48.    Ümumi kimya
49.    Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım

 

Kafedrada 1 istiqamət üzrə, 3 mövzuda 39 elmi-tədqiqat işi yerinə yetirilir. Eyni zamanda kafedra tərəfindən dərslik, dərs vəsaiti, monaqrafiyalar da hazırlanaraq tələbələrin və geniş oxucu kütləsinin istifadəsinə verilir. Kafedra əməkdaşları mütəmadi olaraq konfranslarda elmi məruzələrlə çıxış edir, dövri jurnallarda məqalələr çap etdirirlər. Son üç ildə kafedra əməkdaşları tərəfindən 1 monoqrafiya, 3 metodik vəsait hazırlanmış, 24 məqalə (10-u xaricdə), 9 tezis (3-ü xaricdə) çap etdirilmişdir.

Dərslik, dərs vəsaiti, metodik vəsait və monoqrafiyalar:

 1. ü.f.d., b/m. Ə.Nəcəfov. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində kitabxana işinin tarixindən (1923-1990-cı illər). Monoqrafiya, Bakı, Səda, 2000, 340 s.
 2. ü.f.d., b/m. Ə.Nəcəfov. Xankəndi Pedaqoji İnstitutu. Monoqrafiya, Bakı, Səda, 2000, 334 s.
 3. ü.f.d., b/m. Ə.Nəcəfov. Bəxtəvərsən, könlüm… (Həsən Küskünün yaradıcılığında təlim-tərbiyə məsələləri haqqında). Monoqrafiya, Bakı, Səda, 2000, 83 s.
 4. b/m. S.Məmmədova. İbtidai siniflərdə biliyin yoxlanılmasının bəzi məsələləri. Metodik tövsiyə, Bakı, 2001, 34 s.
 5. b/m. S.Məmmədova. Kiçikyaşlı məktəblilərin psixoloji xususiyyətləri. Metodik vəsait, Bakı, 2001, 39 s.
 6. b/m. S.Məmmədova. Dərsə verilən müasir tələblər. Metodik vəsait, Bakı, 2007, 30 s.
 7. b/m. S.Məmmədova. Təlimin inkişafetdrici formalarının həyata keçirilməsi yolları. Metodik vəsait, Bakı, 2010, 36 s.
 8. ü.f.d., b/m. Ə.Nəcəfov. Xəqani Məmmədov: Bibliqorafiya. Bakı, 2010, 31 s.
 9. b/m. Ü.Quliyeva. Həyat bilgisi. Dərslik, Bakı, “Nərgiz”, 2014, 264 s
 10. b/m. H.Əliyeva, b/m. A.Əliyev. Qarabağ tarixinin öyrənilməsində Mirzə Adgözəl bəyin Qarabağnamə əsərinin rolu. Dərs vəsaiti, Ağcabədi, “Faziloğlu”, 2015, 71 s.
 11. ü.f.d., b/m. Ə.Nəcəfov. Gövhər Ağa Cavanşirin maarifçilik fəaliyyəti. Monoqrafiya, Bakı, 2017, 106 s.
 12. ü.f.d., b/m. Ə.Nəcəfov. Mənalı ömür. Monoqrafiya, Bakı, “Elm və təhsil”, 2017, 347 s.
 13. ü.f.d., b/m. Ə.Nəcəfov. Cocuq Mərcanlı məscidi: İslam dəyərlərinə töhfə. Monoqrafiya, Bakı, “Saral”, 2017, 65 s.
 14. ü.f.d., b/m. T.Kərimli. M.M.Nəvvab Qarabaği təlim-tərbiyə haqqında. Metodik vəsait, Bakı, ADPU, 2017, 80 s.
 15. ü.f.d., b/m. Ə.Nəcəfov. Həmidə Məmmədquluzadənin maarifçilik fəaliyyəti. Metodik vəsait. Bakı, 2018, 75 s.
 16. ü.f.d., b/m. T.Kərimli, dos. Z.Kazımov. Riyaziyyat təlimində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları (I-IV siniflər). Dərs vəsaiti. Bakı, 2018, 300 s.
 17. ü.f.d., b/m. T.Kərimli. M.M.Nəvvab Qarabağinin həyatı, maarifçilik fəaliyyəti və pedaqoji görüşləri. Monoqrafiya, Bakı, ADPU, 2021, 149 s.
 18. ü.f.d., b/m. T.Kərimli, t.ü.f.d., b/m. A.Kərimli. Görkəmli şəxsiyyətlər Müəllim haqqında. Metodik vəsait, Bakı, ADPU, 2021, 87 s.

 

Kafedranın təşkil etdiyi tədbirlər:

 1. “Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində İravan Müəllimlər Seminariyasının rolu” mövzusunda elmi-praktik konfrans. Dekabr 2022.
 2. “Şuşada tarixi abidələrin qorunmasında Heydər Əliyevin rolu” mövzusunda dəyirmi masa. Aprel 2023.

 

Əlaqə: 

Ünvan: ADPU-nun Ağcabədi filialının tədris binası, otaq 208

E-mail: tahir.kerimli52@mail.ru

Tel: 050 6620158

 

“Pedaqogika, psixologiya və onların tədrisi texnologiyası” kafedrası

ELAN


This will close in 20 seconds