Tələbə Elmi Cəmiy­yə­ti Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ağcabədi filialında təhsil alan tələbələrin könüllü ictimai təşkilatıdır. Tələbə Elmi Cəmiy­yə­ti­nin əsas məqsədi ali təhsilli mütəxəssislərin hazırlanmasının keyfiy­yə­ti­nin yük­səl­dil­məsinə yönəldilmiş elmi-təşkilati tədbirlərin həyata keçirilməsi, el­mi-texniki po­tensialın qorunub saxlanılması və təhsilalanların elmi-tədqiqat fəaliyyətinin yeni sosial-iqtisadi şəraitə uyğunlaşdırılmasında filialın işinə kömək etməkdən iba­rətdir.

          Filialda Tələbə Elmi Cəmiy­yə­tinə  Quliyev Səbuhi Vaqif oğlu rəhbərlik edir.

Tələbə elmi cəmiyyəti

ELAN


This will close in 20 seconds