“İctimai, təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrası 1990-cı ildə təşkil olunmuşdur. Kafedranın ilk müdiri dos. Yusif Fərzəliyev olmuşdur. Hazırda kafedraya dosent Ələsgərov Baxış İslam oğlu rəhbərlik edir. Kafedrada əsasən tarix və coğrafiya fənləri tədris olunur. Tədris olunan fənlər üzrə tədrisin keyfiyyətini artırmaq, tədris prossesinin səmərəliliyini yüksəltmək, o cümlədən, tələbələrin müxtəlif sahələr üzrə nəzəri biliklərlə yanaşı, həm də təcrübi vərdişlərini artırmaq məqsədi ilə mütəmadi olaraq respublikanın tanınmış mütəxəssislərinin iştirakı ilə elmi seminarlar keçirilir, onlara təhsil müddətində öyrənmiş olduqları biliklərin real həyatda tətbiqi öyrədilir. Fənlərin tədrisi 10 müəllim tərəfindən həyata keçirilir ki, onlardan 4-ü fəlsəfə doktoru, dosent, 2-i fəlsəfə doktoru, baş müəllim, 2-i baş müəllim, 2-i müəllimdir.

 

Kafedrada tədris olunan fənlər:

1. Azərbaycan tarixi
2. Qədim dünya tarixi
3. Qafqaz xalqları tarixi
4. Tarixin tədrisi metodikası
5. Şərq xalqları tarixi
6. Türk xalqları və dövlətlərinin tarixi
7. Türk xalqlarının Sovet dövrü tarixi
8. Osmanlı Tarixi
9. Orta əsrlər tarixi
10. Yeni tarix
11. Müasir tarix
12. Müasir dünya tarixi
13. Yeni dövr tarixi
14. Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı
15. Qafqazda ermənilərin məskunlaşması
16. XX əsr Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı
17. Azərbaycanın mədəniyyət tarixi
18. Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası
19. Materik və okeanların fiziki coğrafiyası
20. Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası
21. İqtisadi və sosial coğrafiyanın əsasları
22. Əhali coğrafiyası
23. Coğrafiyanın tədrisi metodikası
24. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası
25. Xəzərin coğrafiyası
26. Ekologiya və təbiətin mühafizəsi
27. Coğrafiya xəritələri və onların üzərində çalışmalar
28. Geomorfologiya
29. Azərbaycanın landşaftları
30. Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları
31. Fəlsəfə
32. Təhsilin fəlsəfəsi
33. Multikulturalizmə giriş
34. Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyası və hüququn əsasları
35. Arxeologiya və etnoqrafiyanın əsasları
36. Politologiya
37. Toponomika

 

Kafedrada mütəxəssis hazırlığı elmlə təhsilin vəhdəti əsasında həyata keçirilir. Kafedrada 3 istiqamət üzrə, 7 mövzuda 27 elmi-tədqiqat işi yerinə yetirilir. Kafedranın elm sahəsində fəaliyyəti onun profilinə uyğun elmin müvafiq sahələrinin inkişafına, elmi-tədqiqatların nəticələrinin tədris prosesinə tətbiqinə yönəldilir. Kafedra yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrini tədris prosesinə (mühazirə, məşğələ, seminar, kurs işlərinə,) tətbiq olunmasını və monoqrafiyalar, elmi məqalələr, dərsliklər, dərs vəsaitləri, metodik vəsaitlər şəklində dərc olunmaqla və elmi forumlarda məruzə edilərək yayılmasını təşkil edir. Elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri müəllim heyətinin müəyyən vəzifələrə seçkisi və təyin olunması zamanı nəzərə alınır. 2020-2022-ci illərdə kafedra əməkdaşları tərəfindən 1 dərs vəsaiti, 2 monoqrafiya, 8 proqram və metodik vəsait hazırlanmış, 40 məqalə (6-sı xaricdə), 20 tezis (1-i xaricdə) çap etdirilmişdir.

 

Dərslik, dərs vəsaiti, metodik vəsait və monoqrafiyalar:

 1. B.Ələsgərov, dos. Y.Səmədov. Tarix dərslərində yeni metod və anlayışların formalaşması yolları (metodik tövsiyə). Bakı, 2001, 40 s.
 2. M.Səlimov. Ekoloji mədəniyyət qlobal problemlər kontekstində (monoqrafiya). Bakı, 2008, 45 s.
 3. B.Ələsgərov, b/m. A.Əliyev. Azərbaycan tarixi dərslərində şagirdlərin müstəqil işlərinin səmərəli təşkili yolları (metodik tövsiyə). Bakı, 2011, 48 s.
 4. Y.Səmədov. Tarix təlimində şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi yolları (metodik tövsiyə). Ağcabədi, 2011, 66 s.
 5. B.Ələsgərov, dos. Y.Səmədov. Azərbaycan tarixi dərslərində tarixi mənbələrdən istifadənin rolu (dərs vəsaiti). Gəncə, 2013, 66 s.
 6. B.Ələsgərov, dos. Y.Səmədov. Tarix dərslərində yazılı mənbələrin rolu (dərs vəsaiti). Gəncə, 2013, 64 s.
 7. b/m. A.Əliyev. Qarabağ tarixinin öyrənilməsində Mirzə Adıgözəl bəyin “Qarabağnamə” əsərinin rolu (dərs vəsaiti). Ağcabədi, 2015, 70 s.
 8. M. Səlimov. Gender bərabərliyinin təminatı (dərs vəsaiti). Bakı, 2015, 45 s.
 9. M. Səlimov. Fəlsəfə (dərs vəsaiti). Bakı, 2017, 40 s.
 10. B. Ələsgərov. Müasir tarixin aktual problemləri (metodik tovsiyə). Cəncə, 2018, 30 s.
 11. B.Ələsgərov, dos. Y.Səmədov, k.t.ü.f.d. F.Cəfərov. Tarix-coğrafıya ixtisası üzrə kurs işlərinin yerinə yetirilməsi haqqında (metodik tovsiyə). Bakı, 2019, 60 s.
 12. k-t.ü.f.d., b/m. F.Cəfərov. Tarix və coğrafiya ixtisası üzrə kurs işlərinin yerinə yetirilməsi (metodik tovsiyə). Ağcabədi, 2019, 50 s.
 13. k-t.ü.f.d., b/m. F.Cəfərov. Torpaqların laborator və çöl tədqiqatı (dərs vəsaiti). Bakı, 2019, 172 s.
 14. M. Hüseynov. Şərqi Avropa xalqlarının tarixi (metodik tovsiyə). Ağcabədi, 2020, 50 s.
 15. M. Hüseynov. Müasir Cəmiyyətin inkişafında mədəniyyətin rolu (monoqrafiya). Bakı, 2019, 75 s.
 16. B. Ələsgərov. Erməni-Azərbaycan münaqişəsi, onun tarixi xronologiyası (dərs vəsaiti). Ağcabədi, 2020, 129 s.
 17. k-t.ü.f.d., b/m. F.Cəfərov. Torpaq münbitliyi və onun bərpası (monoqrafiya). Bakı, 2020, 210 s.
 18. B.Ələsgərov, dos. Y.Səmədov. SSRİ-nin süqutu və müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaranması (metodik tovsiyə). Ağcabədi, 2021, 60 s.
 19. ü.f.d., b/m. A.Kərimli. Görkəmli şəxsiyyətlər müəllim haqqında (metodik tovsiyə). Bakı, 2021, 75 s.
 20. k-t.ü.f.d., b/m. F.Cəfərov. Duzadavamlı ağacların torpaq münbitliyinin bərpasında əhəmiyyəti (fito-melorasiya) (dərs vəsaiti). Bakı, 2021, 200 s.
 21. k-t.ü.f.d., b/m. F.Cəfərov. Melorativ Əkinçilik (dərs vəsaiti). Bakı, 2021, 360 s.
 22. B.Ələsgərov, dos. Y.Səmədov. Tarix dərslərində yeni metod və anlayışların istiqamətləri (metodik tovsiyə). Ağcabədi, 2022, 34 s.
 23. B.Ələsgərov, dos. Y.Səmədov. Orta ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan tarixinin tədrisi prossesində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili (monoqrafiya). Ağcabədi, 2022, 75 s.
 24. k-t.ü.f.d., b/m. F.Cəfərov. Qarabağ-Mil torpaqlarının aqrokimyəvi, bioloji xüsusiyyətləri və onlardan səmərəli istifadə (dərs vəsaiti). Bakı, 2023, 300 s.

 

Kafedranın təşkil etdiyi tədbirlər:

 1. “Zəfər günü Azərbaycanın şanlı tarixidir” mövzusunda tədbir. Noyabr 2022
 2. Ümummilli lider H.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş dəyirmi masa. Mart 2023
 3. Ümummilli lider H.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Müstəqil Azərbaycan Dövləti” mövzusunda elmi-praktik konfrans. Mart 2023

 

Əlaqə: 

Ünvan: ADPU-nun Ağcabədi filialının tədris binası, otaq 209

E-mail: elesgerov.adpu@mail.ru

Tel: 050 3743846

 

İctimai, təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrası

ELAN


This will close in 20 seconds